Lisätietoa ohjaajasta

Hei! Olen Elise Liikala. Ohjaan Ajatusrinki-ryhmiä eri ikäisille ja kehitän Taidelähtöisen filosofoinnin ja Taidemietiskelyn menetelmiä. Ryhmänohjaamisen ohella teen yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa dialogisuuden edistämiseksi luovien lähestymistapojen avulla. 

Koulutukseltani olen taiteen (2011) ja teologian maisteri (2020). Olen SAPERE-yhdistyksen sertifioima filosofointiohjaaja ja tehnyt kandidaatintyöni taidelähtöiseen filosofointiin liittyen Helsingin yliopistossa, jossa opintoihini sisältyy mm. teologiaa, etiikkaa ja filosofiaa. Pro gradussani käsittelin tunteiden filosofiaa, empatiaa ja jaettuja tunnetiloja.

Opiskelen lisäksi ekspressiivisen eli monitaiteisen taideterapian ryhmänohjaajaksi Inartes-instituutissa. Taideterapeuttiset ryhmät poikkeavat sisällöltään muista ohjaamistani ryhmistä, sillä taideterapeuttisissa ryhmissä korostuu taiteen tekeminen ja erilaisten tunteiden käsittely, ilmaisu ja jakaminen. (Ajatusrinki -taidelähtöinen filosofointi ja Taidemietiskely eivät ole taideterapeuttista toimintaa, vaikka niissäkin käsitellään toisinaan tunteisiin liittyviä ajatuksia ja jaetaan kokemuksia ryhmässä.)

Toimin filosofian parissa myös Filo-Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry:n hallituksessa. Olen ollut mukana tapahtumissa, leiriohjaajana, järjestänyt menetelmäkoulutusta ja kirjoittanut filosofoinnista eri julkaisuihin.

Taide: Kirjoitan ja kuvitan mm. filosofisia tarinoita ja runoutta. Työstän parhaillaan lasten ja nuorten tietokirjaa tunteista ja empatiasta.

Ajatusrinkiin ja Taidemietiskelyyn liittyvissä tiedusteluissa voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse info(at)ajatursinki.fi

Elämänkoulu ja muut koulut

Ajatusringin filosofointiohjaajana toivon voivani tukea osallistujia heidän omien ajatustensa ja kysymystensä käsittelyssä. Oma lähestymistapani filosofisiin kysymyksiin muodostuu taiteeseenkin liittyvästä luovuudesta ja ihmettelevästä elämänasenteesta. Filosofisiin kysymyksiin ei ole tarjolla selkeästi oikeita vastauksia. Mielestäni näkökulmien rikkaus tekee filosofoinnin kiinnostavaksi. Ryhmänohjaamisessa minua tukevat ennen kaikkea elämässä kohtaamani tilanteet ja ihmiset, joilta olen saanut oppia muun muassa elämän ja ihmisenä olemisen valoista ja varjoista. Ajatusrinkiohjaajana koen iloa siitä, että saan jatkuvasti rikastua Ajatusrinkiin osallistuvien näkökulmista.

Sydämen viisaus kasvaa ennen kaikkea elämällä ja yhteydessä rakkauteen. Alla olevat poiminnot koulutustaustastani kartoittavat jäsenyyksiä ja akateemisia opintojani.

Luottamustehtävät:

Filo – Filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille ry:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja vuonna 2015-2017. Hallituksen jäsen kausina 2017-2020. www.filory.fi

Jäsenyydet:

Filosofisen praktiikan verkosto ry

European Foundation for the Advancement of Doing Philosophy with Children

Aalto yliopiston suunnittelun ja taiteiden korkeakoulu (maisteritutkinto 2011 / 191,5 op):

 • Taideterapian ryhmäprosessi 10 op
 • Introduction to Western Classical Music 1 op
 • Introduction to Sound Design and Music 3 op
 • Introduction to Media Art and Culture 3 op
 • Understanding media and design 6 op
 • Technologies of Location: cultural media practices in the public place 3 op

Helsingin yliopisto: Teologinen tiedekunta (poimintoja opinnoista)

 • Pro-gradu:  Tunteiden filosofia, jaetut tunnetilat ja empatia. Tutkielma tunteisiin ja empatiaan liittyvistä teorioista ja niiden eettisistä ulottuvuuksista sekulaarissa ja uskonnollisessa kontekstissa 40 op – Eximia cum laude approbatur (Ohjaaja: Sami Pihlström)
 • Kandidaatintutkielma: P4C-menetelmän hyödyllisyys senioreille tärkeiden teologisten ja filosofisten kysymysten käsittelyssä 6 op – Arvosana: 5 (Ohjaaja: Maija Penttilä)
 • Uskonnonfilosofia 5 op, Timo Koistinen
 • Filosofisia ihmiskäsityksiä 2 op, Simo Knuuttila
 • Filosofisia ihmiskäsityksiä erillissuoritus Platonin ajattelusta, essee 2 op, Simo Knuuttila
 • Kärsimys, pahuus ja kuolema 5 op, Sami Pihlström
 • Ihmisen aateluudesta: mystiikan teologinen ihmiskäsitys Origeneesta Mestari Eckhartiin 3 op, Pauli Annala
 • Länsimaisen etiikan perusteet 2 op, Jaana Hallamaa
 • Länsimaisen etiikan perusteet – kollektivio 2 op, Janne Nikkinen
 • Vallan, vaikuttamisen ja yhteistoiminnan filosofiaa ja etiikkaa 2 op, Jaana Hallamaa
 • Psykiatria 2 op, Aura Nortomaa
 • Häpeä ja syyllisyys pastoraalipsykologisena kysymyksenä 5 op, Teemu Ratinen
 • Proseminaari: ikääntyneiden sielunhoito 4 op, Miia Paakkanen
 • Työhyvinvointi ja johtaminen hengellisissä ja sekulaareissa konteksteissa 5 op, Maija Penttilä
 • Yhteiskunnan tehtäviin painottuvat soveltavat opinnot: valmentava jakso 5 op, Maria Buchert
 • Työssäoppiminen Harjulan Setlementti ry:ssä (15 op. sis. muistisairaiden ja veteraanien päivätoimintaan osallistumista, senioreiden filosofiaryhmien ohjaamista ja 3-6 -vuotiaiden taidelähtöisiä filosofiatuokioita päiväkodissa)

Teoreettinen filosofia: Humanistinen tiedekunta (poimintoja opinnoista)

 • Johdatus etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan 6 op, Joonas Leppänen
 • Johdatus filosofiaan ja sen historiaan 5 op, Pentti Määttänen
 • Johdatus tieto-oppiin 3 op, Ilpo Halonen
 • Johdatus kielifilosofiaan 3 op, Tuukka Tanninen
 • Johdatus tieteenfilosofiaan 3 op, Pentti Määttänen
 • Johdatus logiikkaan 5 op, Markus Pantsar
 • Filosofisen ajattelun menetelmät 5 op, Carlo Martini
 • Filosofian historia I & II 10 op, Filipe Pereira da Silva
 • Metafysiikka I 5 op, Anssi Korhonen
 • Mielen filosofia 5 op, Samuli Reijula

Filosofian perus- ja aineopinnot yhteensä: 60 op

Muut: (poimintoja opinnoista)

 • Ekspressiivisen taideterapian perusopinnot 20 op (Inartes instituutti 2018-2019) (jatkokoulutuksessa 2019-2021)
 • Johdatus neuropsykologiaan 5 op, Emma Salo (Helsingin yliopisto)
 • Evoluutio ja systematiikka 4 op (Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta)
 • Viestinnän perusopinnot 25 op (Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta)
 • Creative writing 15 op University of Malmö

Menetelmäkoulutukset:

 • P4C/P4wC-menetelmäkoulutus, taso 1 / 2014 ja taso 2A / 2018 SAPERE-yhdistys (www.sapere.org.uk)
  (P4C=Philosophy for Children, P4wC Philosophy for Communities)
 • Onnea ikä kaikki -menetelmäkoulutus (Emotio-yritys)

Työhistoriani ja tarkemmat tiedot / LinkdIn